Updated many of my photo albums on my Adobe Portfolio. numericcitizen.myportfolio.com